More info | Plus d'info | Mais info FishBase

References using Alburnus belvica
n=5
Ref No. Description Page
059043  Kottelat, M. and J. Freyhof,2007 Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp. 165
083428  Dhora, Dh.,2010 Regjistër I specieve të faunës së Shqipërisë 2010. Shkodër: Camaj-Pipa. 208 p. 154
085064  Buj, I., J. Vukic, R. Sanda, S. Perea, M. Caleta, Z. Marcic, I. Bogut, M. Povz and M. Mrakovcic,2010 Morphological comparison of bleaks (Alburnus, Cyprinidae) from the Adriatic Basin with the description of a new species. Folia Zoologica 59(2):129-141. 139
087029  Dhora, Dh.,2008 Fjalor i emrave të kafshëve të Shqipërisë (Emri shkencor - Shqip - Anglisht) / Dictionary of animal names of Albania (Scientific names - Albanian - English). Camaj - Pipa. Shkodër, Albania. pp. 288.
105471  eElurikkus,2015 eElurikkus koondab ühte portaali Eesti eluslooduse andmed. http://elurikkus.ut.ee/
Back to Search
Back to Top
cfm script by eagbayani, 03.05.00 ,  php script by mortiz, 06.07.10 ,  last modified by mortiz, 10:35 AM 06.07.10