You can sponsor this page

Cheilopogon heterurus  (Rafinesque, 1810)

Mediterranean flyingfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Cheilopogon heterurus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins | Google image
Image of Cheilopogon heterurus (Mediterranean flyingfish)
Cheilopogon heterurus
Picture by Consoli, P.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Beloniformes (Needle fishes) > Exocoetidae (Flyingfishes)
Etymology: Cheilopogon: Greek, cheilos = lip + Greek, pogon = barbed, beard (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu 0 - 50 m.   Subtropical, preferred ?; 59°N - 30°N, 65°W - 16°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: southern Norway and Denmark (rare) to Gibraltar and western Mediterranean. Western Atlantic: around Bermuda (Ref. 26938). Eastern Indian Ocean: Western Australia (Ref. 49596) and Victoria, Australia (Ref. 33839). Also throughout subtropical waters of the Pacific Ocean (Ref. 33839).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 40.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5377); common length : 15.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 6077)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Pelagic, coastal species which can fly over long distances. It is thought that this behavior is a means to escape danger. This flying fish is not commercially exploited although it is very good to eat (Ref. 5377). Spawns during summer in Italian waters. Eggs with filaments over the entire surface (Ref. 6523).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Parin, Nikolay V. | Người cộng tác

Bauchot, M.-L., 1987. Poissons osseux. p. 891-1421. In W. Fischer, M.L. Bauchot and M. Schneider (eds.) Fiches FAO d'identification pour les besoins de la pêche. (rev. 1). Méditerranée et mer Noire. Zone de pêche 37. Vol. II. Commission des Communautés Européennes and FAO, Rome. (Ref. 3397)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: có khả năng có lợi
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet