You can sponsor this page

Triacanthus nieuhofii  Bleeker, 1852

Silver tripodfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Triacanthus nieuhofii   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Triacanthus nieuhofii (Silver tripodfish)
Triacanthus nieuhofii
Picture by Gloerfelt-Tarp, T.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Tetraodontiformes (Puffers and filefishes) > Triacanthidae (Triplespines)
Etymology: Triacanthus: Greek, tres, tria = three + Greek, akantha = thorn (Ref. 45335).   More on author: Bleeker.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy.   Tropical, preferred ?; 10°N - 23°S, 73°E - 155°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: mainly found from Indonesia to north western Australia; also recorded from Bay of Bengal.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 28.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9804)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Spiny dorsal-fin membrane very dark between first and second spines, slightly to much less darker between second and third spines, and pale between third and fifth spines. Outline of head between base of first dorsal-fin spine and eyes somewhat convex in front of spine and then straight or slightly concave over eye (Ref 9804).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits sandy and muddy flat in coastal areas. Feeds on benthic invertebrates. Marketed fresh.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Matsuura, K., 2001. Triacanthidae. Triplespines. p. 3905-3910. In K.E. Carpenter and V. Niem (eds.) FAO species identification guide for fishery purposes. The living marine resources of the Western Central Pacific. Vol. 6. Bony fishes part 4 (Labridae to Latimeriidae), estuarine crocodiles. FAO, Rome. (Ref. 9804)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet