You can sponsor this page

Trachipterus jacksonensis  (Ramsay, 1881)

Blackflash ribbonfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Trachipterus jacksonensis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Trachipterus jacksonensis (Blackflash ribbonfish)
Trachipterus jacksonensis
Picture by Vaske Jr., T.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Lampriformes (Velifers, tube-eyes and ribbonfishes) > Trachipteridae (Ribbonfishes)
Etymology: Trachipterus: Greek, trachys, -eia, -ys = rough + Greek, pteron = wing, fin (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ Tầng nổi biển sâu; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu ? - 1000 m (Ref. 9563).   Deep-water, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Indian Ocean: South Africa and Reunion. Eastern Indian Ocean: southern Australia. Southwest Pacific: New Zealand. Southwest Atlantic: Brazil and Argentina.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 220 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 47377); common length : 200 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9563)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 166-173. Silvery in color except for front of head, interorbital area, dorsal part of upper jaw, and tip of lower jaw which are black (Ref. 2713).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Oceanic and mesopelagic (Ref. 7300). Enters estuaries (Ref. 9563). Feeds on pelagic crustaceans (Ref. 27637); fishes, squids, urochordatans, and nematodes (Anisakidae) were found in the stomach of specimens caught off the coasts of Santa Catarina and Rio Grande do Sul, southern Brazil (Ref. 56498).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

May, J.L. and J.G.H. Maxwell, 1986. Trawl fish from temperate waters of Australia. CSIRO Division of Fisheries Research, Tasmania. 492 p. (Ref. 9563)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet