You can sponsor this page

Nannobrachium isaacsi  (Wisner, 1974)

Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Nannobrachium isaacsi   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Nannobrachium isaacsi
Nannobrachium isaacsi
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Myctophiformes (Lanternfishes) > Myctophidae (Lanternfishes) > Lampanyctinae
Etymology: Nannobrachium: Latin, nannus = small + Latin, brachium = the upper arm from the shoulder to the elbow; 1731 (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu 0 - 2300 m (Ref. 26282), usually 40 - 750 m (Ref. 4479).   Subtropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Central Atlantic: found only in the Mauritanian Upwelling Region (20°N-5°N), mainly east of 30°W, and in the Guinean Province south to about 16°S in the Angola Current, but to about 3°S in the region of 20°W. Specimens reported from the western tropical Atlantic off eastern Brazil are regarded as waifs.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 11 - ? cm
Max length : 13.3 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4479)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 14-16; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 17 - 20; Động vật có xương sống: 35 - 36. 13-14 AO photophores; 9-10 tooth patches on the lower limb of the second gill arch; 34-36 lateral line organs (Ref. 36121).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

High-oceanic, mesopelagic species. Found at 550-750 m during the day, at 40-325 m during the night, while maximum abundance is at 100m (Ref. 4479).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Paxton, John | Người cộng tác

Zahuranec, B.J., 2000. Zoogeography and systematics of the lanternfishes of the genus Nannobrachium (Myctophidae: Lampanictini). Smithson. Contrib. Zool., 607:1-69. (Ref. 36121)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet