You can sponsor this page

Salmo fibreni  Zerunian & Gandolfi, 1990

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Salmo fibreni
Salmo fibreni
Picture by Schöffmann, J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Salmoniformes (Salmons) > Salmonidae (Salmonids) > Salmoninae
Etymology: Salmo: Latin, salmo, Plinius = salmon (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Subtropical; 10°C - 11°C, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Europe: Lake Posta Fibreno and tributaries in Italy.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 11 - 12 cm
Max length : 19.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 59043)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Distinguished from all congeners in Italy by having the following unique characters: 7-11 large parr-marks in adults; and 15-20 large roundish, ocellated spots on flank, reddish or dark brown (ocellus about eye-size) (Ref. 59043).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits Lake Posta Fibreno, an elongated karstic lake with underwater springs and caves, 1.1km long, 0.1-0.3 km wide, 0.29 square kilometer, 285 m above sea level, 15 m deep (average depth 2.5 m), about 10°C throughout the year, and clear and well oxygenated water. Sometimes enters lake tributaries. Spawns close to underwater springs in December-January. The lake is very vulnerable to fish introduction or accidental pollution (Ref. 59043).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp. (Ref. 59043)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

cá để chơi: đúng
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet