You can sponsor this page

Leporinus granti  Eigenmann, 1912

Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Leporinus granti   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Leporinus granti
Leporinus granti
Picture by Galtier Delbosc, M.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Characiformes (Characins) > Anostomidae (Headstanders)
Etymology: Leporinus: Latin, lepus, leporis = rabbit (Ref. 45335).   More on author: Eigenmann.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy; pH range: 5.5 - 7.5; dH range: ? - 20.   Tropical; 22°C - 29°C (Ref. 2059), preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: Mana River basin.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 20.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 12225); 25.0 cm (female); Khối lượng cực đại được công bố: 185.00 g (Ref. 12225); Khối lượng cực đại được công bố: 185.00 g

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults occur in large numbers at the entrance of creeks where the bottom is sandy or muddy and the current is fast or slow (Ref. 27188). Juveniles occur in calm, shallow waters, in counter current zones or in the shelter of plants (Ref. 12225). Omnivorous. They possess enzymes which enable them to digest chitin, pectin, hemicellulose and mucopolysaccharides. Individuals are easily captured with hook and line with small hooks (Ref. 27188). Reproduction takes place from December to June (Ref. 12225). Distinct pairs breed on densely grown weedy places (Ref. 205). Known among aquarists, this fish is considered turbulent in captivity (Ref. 27188).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Distinct pairs breed on densely grown weedy places (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Garavello, Júlio | Người cộng tác

Planquette, P., P. Keith and P.-Y. Le Bail, 1996. Atlas des poissons d'eau douce de Guyane. Tome 1. Collection du Patrimoine Naturel Volume 22, MNHN, Paris & INRA, Paris. 429 p. (Ref. 12225)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet