You can sponsor this page

Myloplus rhomboidalis  (Cuvier, 1818)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Myloplus rhomboidalis
Myloplus rhomboidalis
Picture by Dubosc, J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Characiformes (Characins) > Serrasalmidae ()
Etymology: Myloplus: Greek, mylos, -ou = grey mullet + Greek, plus, ploos = movement of a serpent.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: Amazon River basin, north and east Guiana Shield rivers.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 40.7 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 111518); Khối lượng cực đại được công bố: 5.0 kg (Ref. ); Khối lượng cực đại được công bố: 5.0 kg

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs along the calm banks of main rivers and also near the rapids. During the rainy season when growth is maximal, it feeds on fruits and consumes the seeds of palm trees like Euterpa oleracea, Taralea oppositifolia, Mauritia flexuosa and other plants like Inga sp. and Psidium sp. which they crush with their strong jaws. During the dry season, their diet consists more of aquatic plants like Mourea fluviatilis and Apinagia richardiana and gastropods and fish (Ref. 12225). Its flesh is excellent but it is preferable not to consume it at the end of the rainy season because then its flesh is very high in fat (Ref. 27188).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Distinct pairing during copulation (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Planquette, P., P. Keith and P.-Y. Le Bail, 1996. Atlas des poissons d'eau douce de Guyane. Tome 1. Collection du Patrimoine Naturel Volume 22, MNHN, Paris & INRA, Paris. 429 p. (Ref. 12225)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet