You can sponsor this page

Sabanejewia larvata  (De Filippi, 1859)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sabanejewia larvata
Sabanejewia larvata
Picture by Ott, G.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cobitidae (Loaches) > Cobitinae
Etymology: Sabanejewia: Because of P. Sabanejev, expert in plankton.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Temperate, preferred ?; 47°N - 43°N, 6°E - 14°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Europe: Adriatic basin, in Po and lower Adige drainages in Italy. Introduced in Ombrone, Tevere and Trismeno drainages (central Italy).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 9.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 556); common length : 5.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 556)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Numerous (15-27) blotches on midlateral row, small and roundish, often fused into an irregular stripe. Black spots at caudal base small but clearly visible, located on equal distance the size of their diameter. Dorsal and ventral adipose crests on caudal peduncle similarly developed. Presence of a dark spot on lower lip. At least one row of small spots directly below midlateral blotches.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

A short-lived species. Adults inhabit lakes and lowland water courses with little current (Ref. 12291), on silt bottom with little aquatic vegetation (Ref. 59043). Feed on invertebrates. Oviparous, with distinct pairing during breeding (Ref. 205). Age at first maturity: about 2 years (Ref. 59043). Population is threatened by pollution and habitat destruction (Ref. 26100). However, recent assessment of threat: least concern (Ref. 59043).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp. (Ref. 59043)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet