You can sponsor this page

Trichogaster fasciata  Bloch & Schneider, 1801

Banded gourami
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Stamps, Coins | Google image
Image of Trichogaster fasciata (Banded gourami)
Trichogaster fasciata
Male picture by Vierke, J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Osphronemidae (Gouramies) > Luciocephalinae
Etymology: Trichogaster: Greek, thrix = hair + Greek, gaster = stomach (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy; pH range: 6.0 - 7.5; dH range: 4 - 15.   Tropical; 22°C - 28°C (Ref. 13371), preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Pakistan, India, Nepal, Bangladesh and upper Myanmar. Widely transported around the world (Ref. 1739).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 12.5 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 41236)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 15 - 17; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9-14; Tia cứng vây hậu môn 15-18; Tia mềm vây hậu môn: 14 - 19; Động vật có xương sống: 27. Body elongate and strongly compressed. Mouth small, slightly protrusible; upper lip papillose, especially in old males. Preorbital serrate in young specimen. Color greenish with oblique orange or bluish bars descending downwards and backwards from the back to the anal fin. Vertical fins with alternating dark and pale spots or bars; the anal fin often with a red margin.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in large rivers, estuaries, ditches, ponds (Ref. 4833) and lakes, generally preferring weedy environment (Ref. 41236).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Male defends the bubble-nest. Lays 500-600 eggs.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Menon, A.G.K., 1999. Check list - fresh water fishes of India. Rec. Zool. Surv. India, Misc. Publ., Occas. Pap. No. 175, 366 p. (Ref. 41236)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet