You can sponsor this page

Citharichthys stampflii  (Steindachner, 1894)

Smooth flounder
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Citharichthys stampflii   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Citharichthys stampflii (Smooth flounder)
Citharichthys stampflii
Picture by FAO

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Pleuronectiformes (Flatfishes) > Paralichthyidae (Large-tooth flounders)
Etymology: Citharichthys: Latin, cithara = lire like instrument + Greek, ichthys = fish (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ gần đáy; Mức độ sâu 0 - 50 m (Ref. 2683).   Tropical, preferred ?; 18°N - 17°S, 27°W - 20°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: Senegal to Angola (Ref. 5979, 81290). Reported from Mauritania (Ref. 55783).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 16.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 6804)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 80-87; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 59 - 65. Diagnosis: flat and asymmetric body; both eyes on left side of body, except in reversed individuals; hind margin of preopercle free and visible with naked eye; dorsal and anal fins lacking spinous rays; dorsal fin originating above or before dorsal eye; caudal fin separate from dorsal and anal fins; single lateral line on eyed side, absent or camouflaged on blind side (Ref. 81290).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in coastal waters (Ref. 2683, 81290) and brackish water of estuaries and lagoons (Ref. 81290). Enters freshwater (Ref. 2683). Feeds on fish, shrimps and crabs (Ref. 28587).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Distinct pairing (Ref. 205). Oviparous (Ref. 101737). Females produce numerous eggs in multiple spawnings during a prolonged spawning period (Ref. 101737).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Amaoka, Kunio | Người cộng tác

Aldebert, Y., M. Desoutter and J.-C. Quéro, 1990. Bothidae. p. 1027-1036. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 2. (Ref. 5979)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet