You can sponsor this page

Paraclinus rubicundus  (Starks, 1913)

Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Paraclinus rubicundus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Paraclinus rubicundus
Paraclinus rubicundus
Male picture by Guimarães, R. Z. P.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Labrisomidae (Labrisomids)
Etymology: Paraclinus: Greek, para = the side of + Greek, klinein, kline = sloping and bed, due to the four apophyses of sphenoid bone (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 0 - 25 m (Ref. 43114).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southwest Atlantic: Brazil.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.7 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 43114)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 28 - 30; Tia cứng vây hậu môn 2; Tia mềm vây hậu môn: 15 - 18. Dorsal fin typically with 29 spines followed by a segmented element. Opercular spine ending in a complex of 3-8 spines (in specimens > 16.6 mm SL). Anal fin typically with 17 soft rays (Ref. 43114).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits clear water, on reefs heavily covered by algae. Usually from shallow environments, but reported from depths of 14 to 23 m (Ref. 43114).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Williams, Jeffrey T. | Người cộng tác

Guimarães, R.Z.P. and A.C.L.H. de Bacellar, 2002. Review of the Brazilian species of Paraclinus (Teleostei: Labrisomidae), with descriptions of two new species and revalidation of Paraclinus rubicundus (Starks). Copeia 2002(2):419-427. (Ref. 43114)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet