You can sponsor this page

Tometes makue  Jégu, Santos & Belmont-Jégu, 2002

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Tometes makue
Tometes makue
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Characiformes (Characins) > Serrasalmidae ()
Etymology: makue: Named in honor of the Tukano tribe for who the 'makue ñigi' (black pacu) represents a valuable species in their cultural life (Ref. 46931).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Tầng nổi.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: Middle and upper Negro River and Orinoco River basins.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 37.9 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 46931)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 20-24; Tia mềm vây hậu môn: 30 - 36; Động vật có xương sống: 39 - 40. Mouth is horizontal (Ref. 46931). A large number, 6 to 11 pairs, of teeth in the lower jaw for specimens larger than 100 mm SL (Ref. 46931). A small number of prepelvic serrae, 0-9; and total serrae, 10-23 (Ref. 46931).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Jégu, M., G. Mendes dos Santos and E. Belmont-Jégu, 2002. Tometes makue n. sp. (Characidae: Serrasalminae), une nouvelle espèce du bouclier guyanais décrite des bassins du Rio Negro (Brésil) et de l'Orénoque (Venezuela). Cybium 26(4):253-274. (Ref. 46931)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet