You can sponsor this page

Galeus mincaronei  Soto, 2001

Southern sawtail catshark
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Galeus mincaronei   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Galeus mincaronei (Southern sawtail catshark)
Galeus mincaronei
Picture by Fischer, L.G.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Scyliorhinidae (Cat sharks)
Etymology: Galeus: Greek, galeos = a shark (Ref. 45335);  mincaronei: Named for Michael Mincarone for his work and dedication to Museu Oceanográfico do Vale do Itajaí.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Tầng đáy biển sâu; Mức độ sâu ? - 430 m (Ref. 56495).   Deep-water, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southwest Atlantic: southern Brazil.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 34.5, range 39 - 42.5 cm
Max length : 40.4 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 56495); 38.8 cm TL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Diagnosis: Distinguished by the following characters (vs. Galeus antillensis): shorter prepectoral length 16.1%-18.6% (vs. 19.4-21.8%); smaller pectoral anterior margin (8.9-10.1% (vs. 10.2-12.7%); smaller pectoral posterior margin 7.4-8.5% (vs. 8.8-11.6%); and fewer number of diplospondylous vertebrae 35-36, n=3 (vs. 39-78, n=4) (Ref. 56495).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

The species inhabits deep-reefs in the shelf break and on the continental slope, and is often found in depths greater than 400 meters, with gorgonians, hard corals, tube sponges, crinoids, ophiuroids, and a great number of the sympatric scyliorhinid shark Scyliorhinus haeckelii (Ref. 56495). Minimum depth from Ref. 58018.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Species is oviparous with a single encapsulated egg (Ref. 56495).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Compagno, Leonard J.V. | Người cộng tác

Soto, J.M.R., 2001. Galeus mincaronei sp. nov., (Carcharhiniformes, Scyliorhinidae) a new species of sawtail catshark from southern Brazil. Mare Magnum 1(1):11-18. (Ref. 56495)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet