You can sponsor this page

Strongylura krefftii  (Günther, 1866)

Long tom
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Strongylura krefftii (Long tom)
Strongylura krefftii
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Beloniformes (Needle fishes) > Belonidae (Needlefishes)
Etymology: Strongylura: Greek, strongylos = round + Greek, oura = tail (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ Tầng nổi; Mức độ sâu 0 - ? m.   Tropical, preferred ?; 4°S - 24°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia and Oceania: New Guinea and Australia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 85.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 44894)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 16-18; Tia mềm vây hậu môn: 19 - 20

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits still or flowing rivers, from tidal reaches to far inland. Also found in some impoundments (Lake Argyle,WA). Often shelters among overhanging vegetation or submerged roots. Adults are infrequently found in coastal marine waters (Ref. 44894). Occurs in larger streams. Surface-dwelling predator of small fishes, insects (Ref. 205, 44894) and crustaceans (Ref. 44894). Oviparous (Ref. 205). Spawning is believed to occur sometimes between September and December. The presence of juveniles well inland and in impoundments suggests that it may spawn in freshwater (Ref. 44894). Eggs may be found attached to objects in the water by tendrils on the egg's surface (Ref. 205).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Oviparous (Ref. 205). Breeding occurs in shallow seas, estuaries, freshwater rivers, lakes or ponds (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Collette, Bruce B. | Người cộng tác

Allen, G.R., 1989. Freshwater fishes of Australia. T.F.H. Publications, Inc., Neptune City, New Jersey. (Ref. 5259)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic
Human uses

Bể nuôi cá: Bể cá công cộng
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet