วงศ์ Serrasalmidae -
  อันดับ
:
  ลำดับชั้นย่อยของไฟลัม
:
Actinopterygii
No. in FishBase
:
Genera : 16 | ชนิด : 97 Eschmeyer's Catalog of Fishes
  ภาวะแวดล้อม
:
สด : Yes | กร่อย : No | เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม : No
  ลำดับชั้นย่อยของอาณาจักร(ใช้กับพืช)
:
Primary freshwater
  สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ
:
  พบซากสัตว์ครั้งแรกเมื่อ
:
     
  ข้อสังเกต
:
  นิรุกติศาสตร์
:
  กลุ่มที่มีการสืบพันธุ์
:
mixed
  ระดับกิจกรรมที่เป็นตัวอย่าง
:
  อ้างอิงหลัก
: